Samen in

Beweging

Wereldwijde Financiering van Feministisch Activisme

Samenvatting strategische gids 2021 – 2030

Stel dat je elke ochtend wakker wordt in een wereld die lacht en liefheeft. Waar de lucht en het water schoon zijn, er volop gezond voedsel is, en je het gevoel hebt dat je zinvol bezig bent en verbinding met anderen en de aarde voelt.

Stel je een wereld voor waar de levens en het werk van alle mensen gelijke waarde hebben, en we in harmonie met elkaar en de planeet leven. Waar onze grootste idealen en stoutste dromen onze dagelijkse realiteit zijn. Waar rechtvaardigheid en vreugde de basis van onze gemeenschappen en relaties vormen.

Dit is de wereld waar Mama Cash naar streeft, in onze tienjarenstrategie Samen in Beweging, in partnerschap met feministische activisten en de bondgenoten en geldverstrekkers die hen steunen.

1. Dit is
Mama Cash

Onze geschiedenis

Het begon allemaal in 1983 met vijf lesbische feministen in Amsterdam. Eén daarvan had een aanzienlijk geldbedrag geërfd, en samen creëerden zij een fonds om vrouwenactivisme financieel te ondersteunen en stimuleren. Ze waren zelf activisten en Mama Cash was vanaf het begin verankerd in feministische bewegingen.

Toen de oprichters de subsidiestrategieën van Mama Cash ontwikkelden, waren ze van mening dat voor het aanbrengen van fundamentele veranderingen radicale actie nodig was. Nieuwe en onconventionele voorstellen die zich op problemen concentreerden die door de bredere samenleving als omstreden werden beschouwd, hadden de voorkeur. Zwarte vrouwen, oudere vrouwen, lesbiennes, sekswerkers, vluchtelingenvrouwen en meiden ontvingen allen financiële ondersteuning voor het opzetten en lanceren van baanbrekende culturele en politieke projecten die hielpen bij het opbouwen van solidariteit, en die mensen tot actie aanzetten.

Door de jaren heen, en naarmate feministische politieke analyse zich verbreedde en verdiepte, hebben we onze missie uitgebreid om ervoor te zorgen dat deze realiteit van feministische bewegingen erin weerspiegeld werd. In 2012 namen we ook ondersteuning voor trans personen in onze missie op, en in 2018 voegden we daar ondersteuning voor de rechten van intersekse personen aan toe.

Mama Cash is gedurende haar bijna veertigjarige bestaan gegroeid, maar onze identiteit en missie hebben niet aan kracht verloren. We blijven moedig feministisch activisme financieren. 

De oprichters van Mama Cash in de jaren 80

Onze visie en missie

Visie: Elke vrouw, meid, trans persoon en intersekse persoon heeft het vermogen en de middelen om volledig en op gelijke wijze bij te dragen aan de creatie van een vredige, rechtvaardige en duurzame wereld.

Missie: Moedige mensenrechtenorganisaties van vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen overal ter wereld hebben financiering en ondersteunende netwerken nodig om hun gemeenschappen kunnen groeien en positieve veranderingen te brengen in hun gemeenschappen. Mama Cash werft fondsen bij particulieren en instellingen en investeert deze gelden in vrouwen- en meidengroepen. Daarmee kunnen ze bouwen aan netwerken en samenwerkingsverbanden die nodig zijn om vrouwenrechten wereldwijd te verdedigen en te versterken.

Onze waarden

Nieuwsgierig – We geloven dat wij een rechtvaardiger en gelukkiger wereld kunnen creëren en ontdekken. We bevorderen onze eigen leerervaringen en die van anderen door bewust ruimte te bieden voor ontdekken en experimenteren, en om groots te durven dromen.

Inclusief – We weten dat we gezamenlijk wijzer en krachtiger zijn. We zetten ons in voor het bevorderen van sterke partnerschappen met allen die onze visie delen, op basis van respect, vertrouwen en solidariteit, en door het leiderschap centraal te stellen van mensen die het meest door onrechtvaardigheid worden geraakt.

Moedig – Voor vrouwen, meiden, en trans personen en intersekse personen die naar bevrijding streven, is de inzet hoog en zijn de resultaten belangrijk. We blijven vastbesloten en maken gedurfde  keuzes, zelfs als we met grote tegenstand en tegenslag worden geconfronteerd. We reageren op veranderende omstandigheden en streven ernaar om net zo moedig te zijn als de bewegingen die we steunen.

Verantwoordelijk – We begrijpen dat we deel uitmaken van een gemeenschap met anderen en verantwoording verschuldigd zijn aan de personen met wie we dit werk delen. We zetten ons in voor openheid bij het verstrekken en ontvangen van feedback, voor transparantie en het delen van macht tijdens onze besluitvorming, en voor eerlijkheid in onze communicatie.

Venir a Sur Conference in Mexico-Stad, 2018

2. De wereld
om ons heen

De huidige realiteit

We weten dat ongelijkheid en onrechtvaardigheid wereldwijd hardnekkig blijven bestaan, en de levens van vrouwen, meiden, en trans personen en intersekse personen treffen. Mondiaal blijft gender gerelateerd geweld in alarmerende mate voorkomen, terwijl in vele landen de opkomst van autoritaire leiders en overheden, en groeiende ‘anti-rechten’-bewegingen die protesteren tegen zogenaamde ‘genderideologie’ zich met name tegen vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen richten. Klimaatverandering is een planetaire crisis die vrouwen disproportioneel treft: vrouwen en meiden vertegenwoordigen 80% van de mensen die erdoor worden ontheemd. Materiële en financiële middelen worden in alle samenlevingen onrechtvaardig verdeeld met ingrijpende consequenties voor het welzijn van vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen.

Ondanks deze problemen en onrechtvaardigheden weten we dat feministisch activisme werkt om sociale rechtvaardigheid en de rechten van vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen te bevorderen. Moedige, samenwerkende feministische activisten zijn in staat geweest om rechten te veilig te stellen, en een verschuiving teweeg te brengen ten aanzien van een groot aantal kwesties, zoals op gender gebaseerd geweld, economische rechten, reproductieve rechten, en politieke rechten  en vertegenwoordiging. In de kwart eeuw sinds de Verklaring en het Actieplatform van Beijing in 1995, tonen statistieken vooruitgang: meer meiden gaan naar school, minder meiden trouwen op zeer jonge leeftijd, en meer vrouwen bekleden leiderschapsfuncties.

De start van de jaren 2020 is onuitwisbaar gemarkeerd door de wereldwijde COVID-19-pandemie, en de wereldwijde protesten ter verdediging van zwarte  levens en lichamen. Het werk van activisten in reactie op de ongelijk verdeelde consequenties van de pandemie en het verheffen en verdedigen van de levens van mensen van kleur tonen ons hoe diepgewortelde normen, gedrag en systemen veranderd – en zelfs omgekeerd – kunnen worden als we doelgericht en met betrokkenheid te werk gaan.

Chola Contravisual, Peru

Het volgende decennium

Het voor ons liggende decennium is om diverse redenen kritiek. Het is cruciaal voor het voorkomen van de ernstigste consequenties van klimaatverandering. De rol van data en technologie blijft ons leven in de komende tien jaar in grote mate beïnvloeden – met bevrijdende mogelijkheden, maar ook met een groot potentieel van controle over en inbreuk op de rechten van mensen om zich te uiten, en onze privacy. Daarnaast moeten de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s) tegen 2030 zijn ingevoerd. Kortom, de komende tien jaar zullen een kritieke periode zijn voor veel van de politieke inspanningen die Mama Cash ondersteunt om genderongelijkheid, klimaatverandering, schade aan het milieu, en bedreiging van open, democratische samenlevingen aan te pakken. 

Dit is een van de redenen waarom we ons eerste tienjarenplan uitbrengen. Een andere reden is dat het tijd kost om de kracht en het vermogen op te bouwen om deze uitdagingen effectief aan te pakken. De ontwikkeling van onze inspanningen over een langere periode, en het gebruik van kortere planningscycli van twee tot drie jaar, zullen ons helpen om momentum te genereren, ons werk krachtiger en duurzamer te maken, en bieden ons tegelijkertijd de mogelijkheid om wendbaar te zijn en flexibel te kunnen inspelen op eventuele snelle en ingewikkelde veranderingen.

Overal ter wereld zijn feministische bewegingen kritische actoren waar het de creatie van eerlijker en rechtvaardiger samenlevingen betreft, en staan zij op om nieuwe en langdurige uitdagingen het hoofd te bieden. Toch worden hun behoeften aan middelen nog steeds niet vervuld door de geldverstrekkende sector; zo blijven ze minder ontvangen dan 1% van alle op gender gerichte hulp. Dit is dan ook het moment waarop Mama Cash haar activiteiten verder moet uitdiepen en versterken om dit collectieve werk voort te stuwen. We zijn vastbesloten om hierbij zoveel mogelijk te voldoen aan de moed, behoefte en kansen die belangrijk zijn op dit moment, en voor de bewegingen waarmee we werken.

National Indigenous Women Forum, Nepal

3. Steun aan
feministische bewegingen

Bewegingen

Mama Cash zal bewegingen blijven opbouwen om feministisch activisme te ondersteunen, omdat bewegingen essentieel zijn voor het bewerkstelligen en bestendigen van verandering. Omdat bewegingen afhankelijk zijn van diverse actoren die collectief werken, zullen we vanaf 2021 meerdere elementen van bewegingen financieren, zoals personen, collectieven, groepen, organisaties en netwerken. Verder beperken we onze subsidies niet langer op grond van thema’s of nationale grenzen. In een poging om te reageren op feministische bewegingen zoals die zich tegenwoordig organiseren, organiseren we onze subsidiëring op grond van typefinanciering en zijn bereid om overal in de wereld subsidies te verlenen.

Mama Cash distribueert middelen naar feministische bewegingen wereldwijd met gebruik van twee strategieën: subsidie verstrekking om feministische collectieve actie te ondersteunen en begeleiding om bewegingen te helpen sterkere bewegingsactoren te zijn. Deze strategieën worden ondersteund door een verbindende benadering: participerende subsidiëring.

Onze participerende subsidiestrategie bouwt voort op de ervaring van Mama Cash en wat we van anderen in de praktijk hebben geleerd, en heeft als doel dat al onze subsidiebeslissingen door activisten worden genomen. Via participerende processen kunnen we met onze subsidies reageren op de context en realiteit van activisten, waarmee we onze verantwoordingsplicht ten aanzien van bewegingen kunnen versterken.

De begeleidingsstrategie ondersteunt door Mama Cash gesteunde groepen bij het verkrijgen, verbeteren en bijhouden van vaardigheden, kennis, instrumenten, uitrusting en andere middelen die zij nodig hebben om hun missies uit te voeren. Dit kan de vorm aannemen van financiële en niet-financiële ondersteuning.

De criteria van Mama Cash voor alle subsidies geven prioriteit aan groepen, personen en vrouwenfondsen die:

  • vanuit een feministisch perspectief werken;
  • zelf geleid worden door de vrouwen, meiden, trans personen en/of intersekse personen met wie zij werken;
  • de primaire missie hebben om mensenrechten van vrouwen, meiden en trans personen en/of intersekse personen te verbeteren;
  • zich concentreren op kwesties die te weinig aandacht krijgen of die worden bestreden;
  • zich sterk maken voor cultuurveranderingen.

Onze subsidies en begeleiding hebben als doel om feministische bewegingen te steunen en versterken zodat ze autonoom, pluralistisch, inclusief en veerkrachtig zijn.

Ons succes betekent dat:

1) feministische bewegingen sterker zijn;
2) feministische bewegingen beter gecoördineerd zijn;
3) feministische bewegingen veranderingen bewerkstelligen.

Fearless Collective, Sri Lanka

Geld

Mama Cash blijft zich richten op de rol van geld, omdat veranderingen plaatsvinden als bewegingen over voldoende middelen beschikken. Dit betekent dat donateurs kritieke actoren zijn in ons werk, met name donateurs die bereid zijn te luisteren naar en samenwerken met activisten en bewegingen.

Voor het mobiliseren van fondsen van individuen en institutionele donateurs voor feministische bewegingen, maakt Mama Cash gebruik van twee elkaar aanvullende strategieën: fondsenwerving en beïnvloeding van donoren. Met deze strategieën willen we garanderen dat meer en beter geld naar feministische bewegingen gaat: via Mama Cash, via andere vrouwenfondsen en/of van andere geldverstrekkers direct naar groepen en activisten. Met al ons werk op het gebied van fondsenwerving en beïnvloeding, willen we partnerschappen verdiepen, ook die met collega-vrouwenfondsen. We beschouwen partnerschappen en collaboratief werken als een cruciale manier om het feministisch activisme van meer middelen te voorzien.

Gezien de grote behoefte aan middelen die bij feministische bewegingen bestaat, hebben we ons voor de komende tien jaar ambitieuze doelen voor fondsenwerving gesteld. Om die ook te halen, zullen we ons richten op het opbouwen van naamsbekendheid, de creatie van een gedegen systeem om potentiële donateurs aan te trekken, en het verder aanpassen en verbeteren van geïntegreerde fondsenwervingscampagnes, waarbij we meer personen in en buiten Nederland uitnodigen om zich bij ons aan te sluiten. Voor onze institutionele fondsenwerving streven we naar het verlengen van cruciale partnerschappen, en bouwen we tegelijkertijd aan een sterke pijplijn van toekomstige kansen en mogelijke nieuwe geldverstrekkers.

Met ons beïnvloedingswerk streven we ernaar niet alleen meer maar ook beter geld te mobiliseren en leggen we meer nadruk op advocacy voor ‘beter’ geld: geld dat beschikbaar is gemaakt en toegankelijk is voor feministische bewegingen. We zetten ons in voor het delen van onze inzichten en die van door Mama Cash gesteunde groepen met betrekking tot de manier waarop we deze bewegingen van middelen kunnen voorzien zodat ze kunnen bloeien in een context van toenemende pogingen om rechten te beperken, en van klimaatverandering. 

Ons succes betekent dat:

1) we meer fondsen van individuele donateurs werven;
2) we tegen 2030 vanuit alle bronnen jaarlijks €25 miljoen aan fondsen werven;
3) we tegen 2030, jaarlijks, via ons beïnvloedingswerk, het dubbele van wat we zelf voor Mama Cash voor feministische bewegingen werven, beschikbaar maken.

People and Purpose

Onze belangrijkste aandachtsgebieden en strategieën worden door twee operationele pijlers gesteund.

People: als een feministische sociale-rechtvaardigheidsorganisatie, streven we ernaar volgens onze waarden en principes te leven. We werken er met name actief aan om een inclusieve organisatie te zijn, waar pluralisme en diversiteit worden gewaardeerd, gerespecteerd en verder ontwikkeld, rechtvaardigheid een recht is en onze Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en medewerkers een afspiegeling vormen van de feministische bewegingen waarmee we werken.

In de komende jaren willen we dat meer medewerkers buiten Nederland gevestigd zijn om onze banden met de bewegingen en activisten waarmee we werken nauwer te maken, en zullen we onze organisatiecultuur en -systemen verder ontwikkelen om virtueel werken en samenwerken te bevorderen.

De pijler Purpose omvat praktische aspecten van ons functioneren als organisatie, en we zijn van plan onze operationele activiteiten en systemen te versterken zodat we ons kunnen aanpassen aan en voorbereiden op nieuwe behoeften. We willen dat Mama Cash even flexibel en responsief is als de feministische bewegingen die we ondersteunen.

De ontwikkeling van een duurzame, feministische aanpak van activiteiten omvat het bewaken en verkleinen van ons effect op het milieu en het garanderen dat binnen onze toeleveringsketens ethisch gehandeld wordt.

‘Purpose’ betekent voor ons Leren, Monitoren en Evalueren (LME), Financiële en subsidie-administratie, IT en Officemanagement, en Risicobeheer en Kwaliteitsbewaking.

Women’s Health and Equal Rights, Nigeria

The Orchard (De Boomgaard)

Een boomgaard is een bewust gebruik van middelen voor het cultiveren van bomen die voeding produceren. ‘The Orchard’ bij Mama Cash is een bewust gecreëerde ruimte voor het onderzoeken van en experimenteren met nieuwe ideeën die ons helpen onze missie te implementeren. Ideeën die we al van plan zijn om uit te proberen en onderzoeken zijn:

  • Casa de Mama Cash: onze droom is het bouwen van een fysieke ruimte voor feministen – en het kantoor van Mama Cash – in Amsterdam.
  • Uitwisseling van feministen: voortbouwend op het concept van leren door doen en wederkerigheid, zijn we geïnteresseerd het uitwisselen van medewerkers met organisaties, groepen, collectieven of fondsen die een actief partnerschap met Mama Cash hebben.
  • Brave Space: we willen partners en personeel ondersteunen om modellen voor de mobilisatie van middelen en fondsenwerving die nog niet zijn getest of bewezen, of die gedurfd en/of ‘mogelijk onmogelijk’ zijn uit te proberen.

Leren voor verandering

Mama Cash streeft naar een feministische, participerende en adaptieve benadering van leren, monitoren en evalueren. Dit betekent dat we de behoeften en realiteiten van feministisch activisme en feministische bewegingen als onderdeel van ons proces trachten te begrijpen, steunen en aan te pakken.

Via leren, monitoren en evalueren willen we te weten te komen of we daadwerkelijk doen wat nodig is om verandering te katalyseren, om zodoende onze werkwijze te kunnen verbeteren, en samen met feministische bewegingen te bouwen aan ons collectief vermogen om transformerende verandering te creëren.

Mama Cash groeit en ontwikkelt zich altijd via een cyclisch proces van het plannen, implementeren, evalueren, leren en aanpassen van onze werkwijze om beter op de behoeften van feministische bewegingen te kunnen reageren. Als een betrokken feministische organisatie streven we naar het continu ontwikkelen van onze bekendheid met en ons inzicht in de middelen die feministische activisten en bewegingen wensen en nodig hebben van geldverstrekkers om te bloeien en hun werk goed te doen, en naar het verbeteren van onze bijdrage aan hun agenda’s.

Mujeres de Xochilt, El Salvador